תקנון אתר

ברוכים הבאים לחנות האונליין "ג'ורדי קינוחים בע"מ"

 

כללי
(א) אתר ג'ורדי (להלן: "האתר") הנו אתר ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר והמפעילה שלו הינה חברת ג'ורדי קינוחים בע"מ (להלן : "ג'ורדי").
(ב) ביצוע פעולה באתר ו/או רכישה של מוצרים ושירותים מוצרים ו/או שימוש
בשירותים/רכישת שירותים המוצעים באתר יהוו לצרכי תקנון זה פעולה (להלן: "פעולה") והמשתמש/מבצע הפעולה/ הרוכש/לקוח יקרא להלן המשתמש ( להלן : "המשתמש").
(ג) ביצוע פעולה באתר מהווה הסכמה כי המשתמש קרא תקנון האתר, הבין את תוכנו והינו כפוף להוראות התקנון, כלליו ומסכים לתחולתם. לא תהא ולא תשמע למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד ג'ורדי ו/או חברת ג'ורדי קינוחים בע"מ ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות להפרת ההתחייבויות בכפוף להוראות התקנון לעיל ולהלן.

 

כשרות משפטית

משתמש רשאי לבצע פעולות באתר ולזמין מוצרים ושירותים בכפוף לכשירותו המשפטית ומילוי התנאים המצטברים להלן:
(א) המשתמש מעל גיל 18 ו/או במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) רשאי לבצע הפעולה על פי אישור מאת האפוטרופוס החוקי.
(ב) במידה והמשתמש אינו רשאי ו/או זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו ביצוע הפעולה כפי שקיבל אישור האפוטרופוס החוקי.

(ג) המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית/אזרחות ישראלית או תאגיד ו/או כל גוף משפטי אחר הרשום כדין בישראל.
(ד) המשתמש הנו בעלים של כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע"י מוסד פיננסי ו/או מוסד בנקאי ו/או חברות כרטיסי האשראי המורשים לעשות כן על פי חוק ו/או תשלום בביט.
(ה) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.


המכירה באינטרנט

(א) המכירה הינה לצריכה אישית ולא סיטונאית בשיטת מכירה רגילה.
(ב) המכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש המפורסם באתר וכפוף למלאי.
(ג) המשתמש בוחר מוצר/מוצרים ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
(ד) כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש לעקוב אחר הוראות באתר ולמלא אחר הנחיות עד לאישור סופי של ההזמנה. יש למלא את מלוא הפרטים הנדרשים באתר
לאישור ההזמנה ולמלא הפרטים מדויקים ומלאים.
(ה) לאחר ביצוע הפעולה תבוצע בדיקה ואישור אמצעי התשלום ותינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה ע"י ספק חברת הסליקה. על המשתמש חלה האחריות לוודא שהתשלום בוצע במלואו.
(ו) יודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לג'ורדי עקב שיבוש הליכי המכירה.
(ז) במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי לא תהא ג'ורדי אחראית לביצוע העסקה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור אמצעי התשלום.
(ח) הצבעים והאריזות באתר הם להמחשה בלבד ויתכנו שינויים בצורת האריזה ו/או בצבעים.
(ט) בשיטת המכירה הרגילה הנהוגה באתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי.
(י) ג'ורדי רשאית לשנות המחירים באתר בכל עת לשיקול דעתה הבלעדית.
(יא) המחירים כוללים מע"מ כחוק.

אספקה, הובלה ומשלוח

(א) אזור פעילות חנות האונליין של "ג'ורדי קינוחים בע"מ" השירות שניתן במסגרת האתר "ג'ורדי קינוחים בע"מ" מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידינו לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

(ב) מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר " ג'ורדי קינוחים בע"מ" אפשרית אך ורק אם מקום מגוריכם תואם את רשימת המקומות שמופיעה באתר אליה כתוב שאנו מגיעים, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים למקום זה.

(ג) ג'ורדי תספק המוצרים ו/או השירותים בהתאם לתנאי האספקה, באזורי השילוח המוגדרים. ג'ורדי אחראית לספק מוצרים בגינן העסקה הושלמה ואושרה ע"י חברת הסליקה.

(ד) ג'ורדי לא תהא אחראית לביטול הזמנה ו/או עיכוב בהספקה אשר נובעים מכוח עליון ו/או עיכוב אשר אינו בשליטתה ו/או באחריותה.
(ה) ג'ורדי תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, אין אנו מתחייבים לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי חנות " ג'ורדי קינוחים בע"מ" בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה.
(ו) נוכח אופיין של המוצרים והשירותים, אספקת מוצרי מזון בכלל ושוקולד בפרט, חלה חובה על המשתמש להיות זמין בעצמו ו/או באמצעות מורשה מטעמו לקבל אספקת המוצרים.
(ז) באפשרות המשתמש לבחור באפשרות "איסוף עצמי" מהחנות בכתובת רבקה גובר 5 ,רעננה בכפוף לשעות הפעילות המפורסמות באתר. איסוף בחנות במידה ואושר ע"י ג'ורדי יהא באמצעות הזדהות המשתמש, ייפוי כח במקרה של נציג והצגת כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה ו/או אישור ההזמנה שהתקבלה במייל.
(ח) מובהר כי ג'ורדי תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
(ט) הזמנת משלוח מותנית במילוי פרטי המשתמש בטופס ההרשמה באתר. על המשתמש למלא טופס הרשמה זה בעת השימוש הראשוני באתר. המשתמש מתחייב למסור פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים בין היתר: שם, מספר ת.ז., כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

לתשומת ליבך, כי הינך נותן הסכמתך לכך שפרטים שמסרת לנו באתר: שם וכתובת דואר אלקטרוני יישמרו אצלנו במערכת לצורך זיהוי בהזמנה הבאה שלך באתר.

 

שינוי ביטול או החזרה

(א) עקב אופיים של המוצרים, מוצרי מזון, לא ניתן לבטל הזמנה ו/או להחזיר מוצרים אשר נרכשו באתר, אלא בטווח של שני ימי עסקים ממועד האספקה המבוקש, בהודעה למייל jordishoponline@gmail.com בצירוף שם המזמין ומספר ההזמנה.

 

שליחת פרסומות ומידע שיווקי

(א) בעצם השימוש באתר המשתמש מאשר למפעילי האתר לשלוח לו דברי פרסומות כאמור בסע' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (שמכונה "חוק הספאם"), בכל אמצעי תקשורת שהוא.

(ב) ככל שהמשתמש מעוניין להודיע על סירובו לקבלת דברי פרסומת, ניתן לשלוח הודעה לעניין זה באמצעות כתובת הדוא"ל: jordishoponline@gmail.com או באמצעות דרכי ההתקשרות המפורטות בתקנון זה.

 

הגבלת פרטיות ומסירת מידע לצד שלישי

(א) האתר מכיר בזכות הלקוחות ו/או המשתמשים לפרטיות ויימנע מהעברת מידע אודותיהם לצדדים שלישיים.

(ב) חברתנו פועלת עפ"י חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981.

 

אחריות המוצר

(א) ג'ורדי שואפת שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש.

(ב) התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.   

(ג) בכל מקרה חבות ג'ורדי, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.

 

קניין רוחני

(א) כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של האתר.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם ג'ורדי.

 

יצירת קשר

(א) בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות טלפון 073-3745515  כתובת מייל jordishoponline@gmail.com.

חיפשתם משהו?

תוכלו לבצע בקלות חיפוש באתר.

התחבר לחשבון שלי

×
דילוג לתוכן